İhracat

İhracat bizim işimiz ve ihracat yapmak isteyen her firmaya çözüm ortağı oluyoruz.

İhracat; bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ihracat, ithalatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

İhracat; bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade eder.

 

İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye'de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

• Faturanın düzenlenmesi,

• Gümrük beyannamesi tanzimi,

• A.T.R, EUR 1, Form A, Menşe Şahadetnamesi v.b. belgelerin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri,

• İhracatçı Birlikleri tasdiki, üyelik kayıtları,

• Gümrük çıkış beyannamesi takibi,

• Gümrük beyannamelerinin kapanışları,

• Geçici çıkışlarda süre takibi,

• Evrak teslimatı,

• Varış Ülkesine Göre Kara,Hava,Deniz Yolu Nakliye organizasyonlarını yapmak,