İthalat

İhracat bizim işimiz ve ihracat yapmak isteyen her firmaya çözüm ortağı oluyoruz.

İthalat; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır ve ihracatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ithalat, ihracatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

İthalat; bir malın, yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden Türkiye gümrük bölgesine sokulmasını veyahut müsteşarlıkla ithalat olarak kabul edilecek başka sair giriş ve işlemleri ifade eder.

İthalatçı; ithalat işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrük idaresine kayıtlı, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak gerekli mevzuat çalışmasının yapılması,
 • İşlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların birebir takibi,
 • Vesaiklerin(varsa)konşimento cirolarının yapılması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P tespitinin yapılması,
 • Ordino ve konşimento alımları,
 • İthalat evraklarının firmanızdan alımı,
 • Beyanname tanziminden önce eşyalara küşat yapılması,
 • Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi,
 • Gümrükleme işlemi biten malların deponuza teslimi,
 • Maliyet hesaplamaları,
 • Teminat mektubu çözümü,
 • Gümrüklü eşyayı talep edilen yere teslimi aşamasında  nakliye organizasyonu yapılması,
 • İthalat lisanlarının alınması,
 • Elektronik arşivleme yöntemi ile bilgi güvenliğinin sağlanması,